Algemenen Voorwaarden

Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen KasirgaSports en de persoon die gebruik maakt van de faciliteiten van KasirgaSports (hierna te noemen “de deelnemer”). 2. Bijzondere afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per geval.

 

Artikel 2: Aanmelding 1. Aanmelding als deelnemer vindt plaats door het online inschrijfformulier volledig online. Vooraf aan de aanmelding stellen wij 1 kosteloze proefles beschikbaar per persoon. Automatische incasso vind plaats op dezelfde dag van de maand als wanneer de eerste betaling heeft pLaats gevonden

van de maand. Jongeren onder de 18 jaar dienen bij aanmelding schriftelijke toestemming van hun ouders aan te kunnen tonen. Dit formulier kan door de ouder/verzorgen aan de trainer getekend worden. 

 

Artikel 3: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden 1. Een lidmaatschap bij KasirgaSports zal direct na aanmelding in gaan. De startperiode van het abonnement zal vanaf de betaling van start gaan, met een afhankelijk duur van het gekozen lessenpakket. KasirgaSports behoudt zich het recht jaarlijkse prijsverhogingen door te voeren, afhankelijk van de schommelingen in de markt. Het is aan de deelnemer zich hiervan op de hoogte te stellen, informatie op te vragen binnen KasirgaSports of het bezoeken van de website. 

 

Artikel 4: Trainingstijden  KasirgaSports behoudt zich het recht om openingstijden, plaatsen, programma’s e.d. te wijzigen.  Als de deelnemer geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen of deelnemen aan cursusonderdelen en/of – activiteiten, die aangeboden worden door KasirgaSports., vindt geen restitutie van de contributie plaats.  Op officiële en erkende feestdagen en/of tijdens evenementen is KasirgaSports gerechtigd gesloten te zijn dan wel de openingstijden en/of aanbod aan te passen.

 

Artikel 6: Beëindiging van het lidmaatschap 1. De deelnemer kan zijn lidmaatschap vrijblijvend beëindigen, wanneer de abonnementsduur is verlopen. Het abonnement is dan maandelijks opzegbaar,  schriftelijk bericht van de leden aan KasirgaSports 2. Indien de deelnemer na afloop/opzegging van de abonnement, zich binnen 3 maanden opnieuw aanmeldt voor lidmaatschap, behoudt KasirgaSports het recht om weer EUR 10,= aan registratie kosten te belasten aan de deelnemer. 3. KasirgaSports behoudt zich het recht bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de vestigingsdirectie een lidmaatschap eenzijdig te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende termijn vervalt. 4. KasirgaSports behoudt zich het recht opzeggingen met 1 maand opzegtermijn uit te voeren. 

 

Artikel 7: Risico en aansprakelijkheid 1. KasirgaSports aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer. 2. Het gebruik maken van de faciliteiten, trainingsondersteuning, het volgen van groepslessen of een programma bij KasirgaSports, is geheel voor eigen risico van de deelnemer. 3. KasirgaSports aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer. 4. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport, risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt. 5. Tevens zal de deelnemer KasirgaSports vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.

 

Artikel 8: Huisregels 1. De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van de KasirgaSports vestiging en hiernaar te handelen. 2. De algemene voorwaarden en de huisregels van de KasirgaSports  staan op de website van KasirgaSports  en zijn bij de balie van KasirgaSports  op te vragen. 3. KasirgaSports  behoudt zich het recht ten allen tijden de huisregels en algemene voorwaarden aan te passen en te wijzigen, waar nodig. 

 

Artikel 9: Persoonsgegevens 1. KasirgaSports  verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede ledenadministratie. KasirgaSports  kan de deelnemer per e-mail informeren omtrent zijn activiteiten. Indien de deelnemer dit niet wenst te ontvangen, kan hij hiertegen verzet aantekenen bij KasirgaSports  door middel van een schriftelijke kennisgeving. 2. De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle deelnemers van KasirgaSports zijn opgenomen. KasirgaSports  en haar werknemers gaan vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel. 3. De deelnemer kan verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling of wijziging van deze gegevens, welk verzoek zal worden gehonoreerd indien dit redelijkerwijs mogelijk is. 

 

Artikel 10: Rechtstoepassing 1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met KasirgaSports  aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 2. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de deelnemer en KasirgaSports , zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar KasirgaSports  is gevestigd. 3. Door zijn inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden en de huisregels van KasirgaSports  te accepteren.

© 2024 KasirgaSports

Design & Development by Decazoid